زبان آموزان موفقی به ما اعتماد کرده‌اند.

این اعتماد ناشی از علل مختلفی است که مهم ترین آنها عبارتند از: